X

יצירת קשר עם משכנתא דיגיטלית

אשמח שתחזרו אלי טלפונית לקבלת סיוע, מענה על מספר שאלות והדרכה.
תאריך ושעה לחזרה:
19.05.20
הדפסה

בנק דיסקונט (BB)

המשכנתא שלי: ישראל ישראלי

נתונים מרוכזים הסבר קצר וריכוז נתונים של המשכנתא

 • עלות משכנתא כוללת

  1,665,897

 • החזר חודשי

  3,057

 • פעולה מומלצת קרובה

  בעוד 2 שנים

תמהיל משכנתא:
 ₪
תמהיל משכנתא:
 ₪

פעולות עתידיות

רשימת פעולות עתידיות שתדרש לבצע כדי לקבל משכנתא דיגיטלית אופטימלית

הקלק על פעולה כדי לראות פירוט
 

תמהיל המשכנתא: חלוקת המשכנתא לפי מסלולים הרכב מסלולי ההלוואה כפי שנבחר בהתאם לנתוניך הפיננסיים

מספור לוח סילוקין סוג משכנתא סימון סוג הלוואה סוג ההלוואה סכום הלוואה תקופה בשנים ריבית החזר חודשי בתקופת הגרייס החזר חודשי
1 לוח שפיצר דירה נרכשת מסלול פריים 416,000 30 1.75% 1,489
2 לוח שפיצר דירה נרכשת ריבית משתנה כל 5 שנים לא צמודה 312,000 30 4.35% 1,556
3 לוח שפיצר דירה נרכשת ריבית קבועה לא צמודה 522,000 15 3.8% 3,801
4 בלון דירה נרכשת Balon1 הלוואת בלון - מסלול פריים 224,000 2 2.2% 412
5 בלון דירה נרכשת Balon2 הלוואת בלון – ריבית קבועה לא צמודה 451,000 2 3.2% 1,201
6 בלון דירה קיימת Balon3 הלוואת בלון - מסלול פריים 58,000 2 2.2% 107
7 בלון דירה קיימת Balon4 הלוואת בלון – ריבית קבועה לא צמודה 117,000 2 3.2% 311
סכום 1,200,000 3,000

לוח סילוקין לתקופות נבחרות

לוח הסילוקין מתאר את השינויים ביתרת ההלוואה, סך ההחזר החודשי ומרכיבי הקרן והריבית על ציר הזמן. קיימים מספר סוגי לוחות סילוקין כאשר השכיחים בהם הינם לוח שפיצר ולוח קרן שווה. להלן לוח שפיצר.

תשלום ע"ח קרן הצמדת קרן ע"ח ריבית הצמדת ריבית יתרת קרן יתרת קרן צמודה סה"כ תשלום חודשי תשלום חודשי צמוד
1 3,479 3,479 3,339 3,339 1,246,521 1,246,521 6,818 6,818
60 4,262 4,262 2,540 2,540 965,322 965,321 6,801 6,801
120 5,046 5,046 1,754 1,754 686,404 686,404 6,801 6,801
180 1,951 1,951 1,058 1,058 437,904 437,904 3,009 3,009
240 7,846 7,831 20 19 0 0 7,864 7,849
300 0 0 0 0 0 0 0 0
360 0 0 0 0 0 0 0 0
סכום 1,247,685 1,197,687 419,112 418,197 1,666,796 1,665,897

*הערה - ההצמדות חושבו לפי שינויי פריים ומדד בכל הטבלאות.

פעולות עתידיות בחשבון הסבר קצר על פעולות עתידיות

לפניכם המלצות לפעולות שישפרו את תנאי ההלוואה שלכם באמצעות חסכון כספי בתשלומי ההחזר, קיצור משך ההלוואה ו/או פריסת תשלומי ההחזר בצורה נוחה יותר עבורכם. כל ההצעות תוכננו עבורכם באופן ספציפי בהתאם ליכולתכם הכלכלית וצרכיכם האישיים בהווה ובעתיד.

15שנים - מחזור משכנתא

בוצע מחזור למסלולים: מסלול פריים, ריבית משתנה כל 5 שנים לא צמודה של המשכנתא בחשבונכם
לאחר 15 שנים עקב סיום המסלולים הבאים: ריבית קבועה לא צמודה.  יתרת המשכנתא חולקה בהתאם למסלולים הנותרים.

 • קיבוע המסלול לאורך זמן יחסוך לכם באופן שההחזר החודשי יתייצב ולא ימשיך לעלות עקב שינוי המדד
 • לסיכומו של דבר, שנות המשכנתא קוצרו מ- 30 שנים ל- 20 שנים.

פרעון משכנתא

2פרעון משכנתא 1 - לאחר 2 שנים מיום לקיחת המשכנתא יהיה ברשותכם 50,000 ₪ יישמנו את הפרעון בדוח המשכנתא שלכם עבור מסלול: ריבית קבועה לא צמודה

 • בעקבות הפרעון יקוצר המסלול ל-159 חודשים.

המלצות פעולות עתידיות מומלצות בחשבון

לפניכם המלצות לפעולות שישפרו את תנאי ההלוואה שלכם באמצעות חסכון כספי בתשלומי ההחזר, קיצור משך ההלוואה ו/או פריסת תשלומי ההחזר בצורה נוחה יותר עבורכם. כל ההצעות תוכננו עבורכם באופן ספציפי בהתאם ליכולתם הכלכלית והצרכים האישיים שלכם בהווה ובעתיד.

1. שיעבוד של 2 נכסים - נכס קיים ונכס נרכש

על מנת לקחת את סך המשכנתא שבקשת יש לשעבד שני הנכסים, הקיים והנרכש. נמליץ לקחת את המשכנתא באופן הבא:

 • א. בגין הנכס הקיים: לקיחת משכנתא בסך של 175,000 ₪.
 • ב .בגין הנכס הנרכש: לקיחת משכנתא בסך של 1,925,000 ₪.

מאחורי ההמלצה עומד הרעיון הכלכלי הבא

 • לקיחת משכנתא על הנכס הקיים - הריביות יותר גבוהות.
 • ככול שאחוז המימון גבוה יותר (סכום המשכנתא אל מול שווי הנכס) הריבית יותר גבוה.

על כן, נבצע אופטימיזציה לחלוקת המשכנתא בין סכום המשכנתא שיוקצה לשעבוד הנכס הקיים אל מול סכום המשכנתא שיוקצה בשעבוד הנכס החדש
כך שהריביות על 2 הנכסים יהיו הנמוכות ביותר.

הקצאת משכנתא בשדרוג נכס

שלב א’ עד המכירה של הנכס הקיים:

הסבר נתוני דירה קיימת נתוני דירה חדשה
שווי הנכס 1,500,000 2,750,000
משכנתא קיימת 650,000 x
משכנתא לטובת הנכס החדש 175,000 1,925,000
החזר חודשי 418 8,457

שלב ב’ לאחר המכירה של הנכס הקיים:

הסבר נתוני דירה חדשה
שווי הנכס 2,750,000
משכנתא קיימת 1,250,000
החזר חודשי 6,845

2. תקופת הגרייס

3. הלוואות עו"ש קיימות בחשבון

4. הלוואות מיוחדות שניתן לקחת בתחשיב

לבקשתכם, נבדקה האפשרות לקחת הלוואה מיוחדות בחשבון:

הלוואה מיוחדת מספר 1 –

 • באפשרותכם לקחת הלוואה בסך של ₪25,000
 • ההלוואה היא לתקופה של 5 שנים
 • הריבית בהלוואה היא בשיעור של 1.5%
 • ההחזר החודשי בגינה הוא 433 ש"ח
 • על פי המלצתנו אין צורך לקחת הלוואה זאת והמשכנתא נותרה ללא שינוי.

הלוואה מיוחדת מספר 2 –

 • באפשרותכם לקחת הלוואה בסך של 60,000 ₪
 • ההלוואה היא לתקופה של 8 שנים
 • הריבית בהלוואה היא בשיעור של 1.1%
 • ההחזר החודשי בגינה הוא 653 ש"ח
 • על פי המלצתנו אין צורך לקחת הלוואה זאת והמשכנתא נותרה ללא שינוי.

5. הלוואה מיוחדת שניתן לקחת בבנק

6. מחזור משכנתא

בוצע מחזור למסלולים: מסלול פריים,ריבית משתנה כל 5 שנים לא צמודה של המשכנתא בחשבונכם לאחר 15 שנים עקב סיום המסלולים הבאים: ריבית קבועה לא צמודה יתרת המשכנתא חולקה בהתאם למסלולים הנותרים.

 • קיבוע המסלול לאורך זמן יחסוך לכם באופן שההחזר החודשי יתייצב ולא ימשיך לעלות עקב שינוי המדד.
 • לסיכומו של דבר, שנות המשכנתא קוצרו מ- 30 שנים ל- 20 שנים.

7. פרעון משכנתא

פרעון משכנתא 1 - לאחר 2 שנים מיום לקיחת המשכנתא יהיה ברשותכם 50,000 ₪ יישמנו את הפרעון בדוח המשכנתא שלכם עבור מסלול: ,ריבית קבועה לא צמודה

 • בעקבות הפרעון יקוצר המסלול ל-159 חודשים.

גרפים להמחשה שינוי של הקרן והתשלום החודשי הצמודים במשכנתא בהתאם לתחזית הפריים והמדד הצפויים

החזר קרן צמודה

שינוי החזר קרן לאורך תקופת ההלוואה בשנים

החזר קרן צמודה בש”ח

לדוגמא: בתום 3 שנים ממועד לקיחת ההלוואה יעמוד גובהו של ההחזר החודשי של תשלומי הקרן על ש"ח.

תשלום חודשי צמוד

כיצד משתנה מרכיב התשלום החודשי הצמוד לאורך חיי ההלוואה

תשלום חודשי צמוד בש”ח

שינוי פריים

התחזית שלנו של ריבית הפריים עבור כל שנה (תחזית צפויה)

שינוי פריים (%)

שינוי מדד

התחזית שלנו של מדד המחירים לצרכן עבור כל שנה (תחזית צפויה)

שינוי מדד (%)

ניתוחי רגישות השינוי בגובה ההחזר החודשי שלכם, במספר תקופות מייצגות, בעקבות שינויים אפשריים במדד המחירים לצרכן ו/או בריבית הפריים

בטבלאות הבאות תוכלו לראות כיצד ישתנה גובה ההחזר החודשי שלכם, במספר תקופות מייצגות, בעקבות שינויים אפשריים במדד המחירים לצרכן ו/או בריבית הפריים. כיצד לקרוא את הטבלה החודשית? בטבלה שלפניכם עמודות המייצגות מספר תרחישי מדד אפשריים ושורות המייצגות מספר תרחישי ריבית פריים שונים. סכומים המופיעים בהצטלבות השורות והעמודות מייצגים את גובה התשלום החודשי בתנאי הריבית והמדד המצטלבים במשבצת זו. על ידי תנועה מעלה ומטה בין שורות הטבלה ניתן לראות כיצד ישתנה התשלום החודשי בעקבות שינוי מדד המחירים לצרכן ואילו על ידי תנועה ימינה ושמאלה בין עמודות הטבלה נראה את השינוי בגובה ההחזר החודשי בעקבות שינוי מדד הפריים.

חודש 1

פריים/מדד פריים 2%- פריים 1%- פריים 0% פריים 1%+ פריים 2%+
מדד 2% - 6,313 6,548 6,815 7,117 7,460
מדד 1%- 6,314 6,550 6,816 7,119 7,461
מדד 0% 6,316 6,551 6,818 6,820 7,463
מדד 1%+ 6,317 6,553 7,120 7,122 7,464
מדד 2%+ 6,319 6,554 6,821 7,123 7,466

הסבר: בדוגמא שלפניכם המשבצת הכחולה מייצגת את גובה התשלום בחודש ה- 1 להחזר המשכנתא בהם מדד המחירים לצרכן וריבית הפריים יהיו ללא שינוי ובהתאם לתחזית הצפויה ואילו במשבצות משמאל הסכום מייצג תרחיש בו מדד הפריים יעלה. באופן דומה, המספרים בשורות שמתחת למשבצת הכחולה מייצגים תרחישים בהם מדד המחירים לצרכן יעלה ואילו בשורות שמעליה הסכומים מייצגים תרחישים בהם מדד המחירים לצרכן יהיה נמוך יותר.

חודש 120

פריים/מדד פריים 2%- פריים 1%- פריים 0% פריים 1%+ פריים 2%+
מדד 2% - 5,745 5,980 6,246 6,548 6,890
מדד 1%- 6,003 6,238 6,504 6,806 7,147
מדד 0% 6,300 6,535 6,801 7,142 7,444
מדד 1%+ 6,641 6,876 7,103 7,444 7,786
מדד 2%+ 7,034 7,269 7,535 7,837 8,178

חודש 240

פריים/מדד פריים 2% - פריים 1%- פריים 0% פריים 1%+ פריים 2%+
מדד 2% - 6,094 6,365 6,673 7,020 7,415
מדד 1%- 6,595 6,866 7,174 7,522 7,916
מדד 0% 7,271 7,542 7,849 8,759 8,591
מדד 1%+ 8,181 8,452 8,197 9,107 9,502
מדד 2%+ 9,409 9,680 9,987 10,335 10,729

הסבר על מסלולי ההלוואה השונים הרכב מסלולי ההלוואה כפי שנבחר בהתאם לנתוניך הפיננסיים

מהם ההבדלים בין מסלולי המשכנתא השונים?

עוד לפני ההסבר על מסלולי משכנתא נפוצים ומקובלים המתאימים לסביבה של ריבית נמוכה במשק, חשוב להבין מהם ההבדלים העיקריים בין מסלולי ההלוואה. למעשה, ישנם שלושה הבדלים עיקריים בין מסלולי המשכנתא:

 1. סוג הריבית (פריים, קבועה, משתנה, לייבור ועוד).
 2. סוג ובסיס ההצמדה (מדד המחירים לצרכן, אירו, דולר, לא צמודה).
 3. מסלול פירעון המשכנתא (תשלומי החזר חודשיים קבועים, החזר חודשי יורד, פירעון שוטף).

לפניכם סקירה כללית על מסלולי משכנתא מומלצים ופופולריים, בכל מסלול תוכלו לקרוא כיצד מחושבת הריבית, מהי רמת הסיכון, תקופת הפירעון והאם וכיצד קרן ההלוואה משתנה.

מסלול משכנתא לא צמודה בריבית פריים
מסלול זה אינו צמוד למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר, לכן יתרת הקרן אינה משתנה ורק פוחתת עם הזמן. המסלול מתאים לכל מי שחושש מאינפלציה גבוהה, עם זאת מדובר בסיכון גבוה מאחר ואם ריבית הפריים מזנקת מעלה גם תשלומי ההחזר מזנקים. ניתן לפרוע מסלול בריבית פריים בכל עת, ללא עמלת פירעון מוקדם, יתרון משמעותי למסלול זה, המתאים במיוחד למקרים בהם הריבית נמוכה במשק.
מסלול משכנתא בריבית קבועה לא צמודה
מסלול משכנתא בריבית קבועה לא צמודה מעניק תחושת יציבות וביטחון מאחר ויודעים מראש מהו גובה ההחזר החודשי. רמת הסיכון המאפיינת מסלול זה היא בינונית מאחר ומשלמים החזר חודשי קבוע שאינו מושפע משינויים בריבית ומשינויים באינפלציה. עם זאת, הריבית הגבוהה המאפיינת מסלול זה נחשבת לחיסרון בולט, ויש לשלם קנס גבוה במידה ומעוניינים לפרוע את ההלוואה לפני סיומה.
מסלול משכנתא כל 5 שנים בריבית משתנה לא צמודה
למסלול זה יתרון בגלל שהסכום לא מוצמד למדד המחירים לצרכן או לכל מדד אחר, מסלול זה מבוסס עוגן המשתנה על פי עקום 0, הוא עקום התשואות וניתן לפרוע את ההלוואה בנקודות יציאה מוגדרות מראש, ללא קנסות. ניתן למחזר או לפרוע את ההלוואה לפני נקודות הזמן תמורת תשלום קנס שלרוב אינו מסתכם בסכום גבוה מדי.

לוח סילוקין מלא: ריכוז נתונים על משכנתא לוח הסילוקין מציג את כל מסלולי המשכנתא הנבחרים על בסיס לוח שפיצר

תשלום פריים חזוי (%) מדד חזוי (%) ע"ח קרן הצמדת קרן ע"ח ריבית הצמדת ריבית יתרת קרן יתרת קרן צמודה סה"כ תשלום חודשי תשלום חודשי צמוד
1 1.75% 1.20% 3,479 3,479 3,339 3,339 1,246,521 1,246,521 6,818 6,818
2 1.75% 1.20% 3,489 3,489 3,328 3,328 1,243,032 1,243,032 6,818 6,818
3 1.75% 1.20% 3,498 3,498 3,319 3,319 1,239,533 1,239,533 6,818 6,818
4 1.75% 1.20% 3,509 3,509 3,309 3,309 1,236,025 1,236,025 6,818 6,818
5 1.75% 1.20% 3,518 3,518 3,301 3,301 1,232,508 1,232,508 6,818 6,818
6 1.75% 1.20% 3,527 3,527 3,291 3,291 1,228,980 1,228,980 6,818 6,818
7 1.75% 1.20% 3,536 3,536 3,281 3,281 1,225,442 1,225,442 6,818 6,818
8 1.75% 1.20% 3,547 3,547 3,271 3,271 1,221,896 1,221,896 6,818 6,818
9 1.75% 1.20% 3,557 3,557 3,262 3,262 1,218,340 1,218,340 6,818 6,818
10 1.75% 1.20% 3,566 3,566 3,252 3,252 1,214,774 1,214,774 6,818 6,818
11 1.75% 1.20% 3,576 3,576 3,242 3,242 1,211,197 1,211,197 6,818 6,818
12 1.75% 1.20% 3,585 3,585 3,232 3,232 1,207,611 1,207,611 6,818 6,818
13 1.60% 1.20% 3,596 3,596 3,222 3,222 1,204,015 1,204,015 6,818 6,818
14 1.60% 1.20% 3,607 3,607 3,213 3,213 1,200,409 1,200,409 6,818 6,818
15 1.60% 1.20% 3,616 3,616 3,202 3,202 1,196,793 1,196,793 6,818 6,818
16 1.60% 1.20% 3,626 3,626 3,191 3,191 1,193,167 1,193,167 6,818 6,818
17 1.60% 1.20% 3,635 3,635 3,182 3,182 1,189,532 1,189,532 6,818 6,818
18 1.60% 1.20% 3,646 3,646 3,172 3,172 1,185,885 1,185,885 6,818 6,818
19 1.60% 1.20% 3,656 3,656 3,163 3,163 1,182,230 1,182,230 6,818 6,818
20 1.60% 1.20% 3,666 3,666 3,153 3,153 1,178,564 1,178,564 6,818 6,818
21 1.60% 1.20% 3,676 3,676 3,141 3,141 1,174,888 1,174,888 6,818 6,818
22 1.60% 1.20% 3,687 3,687 3,132 3,132 1,171,202 1,171,202 6,818 6,818
23 1.60% 1.20% 3,696 3,696 3,122 3,122 1,167,505 1,167,505 6,818 6,818
24 1.60% 1.20% 53,707 3,708 3,111 3,111 1,113,798 1,113,798 56,818 56,819
25 1.60% 1.20% 3,864 3,864 2,935 2,935 1,107,615 1,107,614 6,801 6,801
26 1.60% 1.20% 3,876 3,876 2,925 2,925 1,103,737 1,103,737 6,801 6,801
27 1.60% 1.20% 3,887 3,887 2,914 2,914 1,099,851 1,099,851 6,801 6,801
28 1.60% 1.20% 3,898 3,898 2,904 2,904 1,095,953 1,095,953 6,801 6,801
29 1.60% 1.20% 3,908 3,908 2,892 2,892 1,092,045 1,092,045 6,801 6,801
30 1.60% 1.20% 3,920 3,920 2,881 2,881 1,088,125 1,088,125 6,801 6,801
31 1.60% 1.20% 3,931 3,931 2,871 2,871 1,084,195 1,084,195 6,801 6,801
32 1.60% 1.20% 3,941 3,941 2,860 2,860 1,080,255 1,080,254 6,801 6,801
33 1.60% 1.20% 3,952 3,952 2,848 2,848 1,076,302 1,076,301 6,801 6,801
34 1.60% 1.20% 3,964 3,964 2,837 2,837 1,072,339 1,072,338 6,801 6,801
35 1.60% 1.20% 3,974 3,974 2,827 2,827 1,068,365 1,068,365 6,801 6,801
36 1.60% 1.20% 3,985 3,985 2,816 2,816 1,064,380 1,064,380 6,801 6,801
37 1.60% 1.20% 3,996 3,996 2,804 2,804 1,060,383 1,060,382 6,801 6,801
38 1.60% 1.20% 4,008 4,008 2,794 2,794 1,056,376 1,056,375 6,801 6,801
39 1.60% 1.20% 4,018 4,018 2,782 2,782 1,052,357 1,052,357 6,801 6,801
40 1.60% 1.20% 4,030 4,030 2,771 2,771 1,048,328 1,048,327 6,801 6,801
41 1.60% 1.20% 4,041 4,041 2,759 2,759 1,044,286 1,044,285 6,801 6,801
42 1.60% 1.20% 4,053 4,053 2,748 2,748 1,040,234 1,040,233 6,801 6,801
43 1.60% 1.20% 4,063 4,063 2,737 2,737 1,036,170 1,036,170 6,801 6,801
44 1.60% 1.20% 4,075 4,075 2,726 2,726 1,032,094 1,032,093 6,801 6,801
45 1.60% 1.20% 4,086 4,086 2,714 2,714 1,028,008 1,028,007 6,801 6,801
46 1.60% 1.20% 4,098 4,098 2,702 2,702 1,023,910 1,023,910 6,801 6,801
47 1.60% 1.20% 4,110 4,110 2,692 2,692 1,019,801 1,019,800 6,801 6,801
48 1.60% 1.20% 4,120 4,120 2,680 2,680 1,015,680 1,015,679 6,801 6,801
49 1.60% 1.20% 4,133 4,133 2,668 2,668 1,011,547 1,011,547 6,801 6,801
50 1.60% 1.20% 4,144 4,144 2,657 2,657 1,007,403 1,007,403 6,801 6,801
51 1.60% 1.20% 4,155 4,155 2,645 2,645 1,003,248 1,003,247 6,801 6,801
52 1.60% 1.20% 4,167 4,167 2,633 2,633 999,081 999,080 6,801 6,801
53 1.60% 1.20% 4,179 4,179 2,622 2,622 994,902 994,902 6,801 6,801
54 1.60% 1.20% 4,190 4,190 2,611 2,611 990,712 990,712 6,801 6,801
55 1.60% 1.20% 4,202 4,202 2,598 2,598 986,510 986,509 6,801 6,801
56 1.60% 1.20% 4,214 4,214 2,587 2,587 982,295 982,295 6,801 6,801
57 1.60% 1.20% 4,226 4,226 2,575 2,575 978,070 978,069 6,801 6,801
58 1.60% 1.20% 4,238 4,238 2,563 2,563 973,832 973,831 6,801 6,801
59 1.60% 1.20% 4,249 4,249 2,551 2,551 969,583 969,582 6,801 6,801
60 1.60% 1.20% 4,262 4,262 2,540 2,540 965,322 965,321 6,801 6,801
61 1.60% 1.20% 4,274 4,274 2,528 2,528 961,048 961,047 6,801 6,801
62 1.60% 1.20% 4,285 4,285 2,515 2,515 956,762 956,762 6,801 6,801
63 1.60% 1.20% 4,297 4,297 2,503 2,503 952,465 952,465 6,801 6,801
64 1.60% 1.20% 4,309 4,309 2,492 2,492 948,156 948,155 6,801 6,801
65 1.60% 1.20% 4,321 4,321 2,479 2,479 943,834 943,833 6,801 6,801
66 1.60% 1.20% 4,334 4,334 2,467 2,467 939,501 939,501 6,801 6,801
67 1.60% 1.20% 4,346 4,346 2,455 2,455 935,155 935,155 6,801 6,801
68 1.60% 1.20% 4,358 4,358 2,443 2,443 930,797 930,797 6,801 6,801
69 1.60% 1.20% 4,371 4,371 2,430 2,430 926,427 926,426 6,801 6,801
70 1.60% 1.20% 4,383 4,383 2,418 2,418 922,044 922,043 6,801 6,801
71 1.60% 1.20% 4,395 4,395 2,406 2,406 917,649 917,649 6,801 6,801
72 1.60% 1.20% 4,407 4,407 2,393 2,393 913,242 913,242 6,801 6,801
73 1.60% 1.20% 4,420 4,420 2,381 2,381 908,822 908,822 6,801 6,801
74 1.60% 1.20% 4,432 4,432 2,369 2,369 904,391 904,391 6,801 6,801
75 1.60% 1.20% 4,444 4,444 2,356 2,356 899,946 899,945 6,801 6,801
76 1.60% 1.20% 4,457 4,457 2,343 2,343 895,489 895,488 6,801 6,801
77 1.60% 1.20% 4,470 4,470 2,331 2,331 891,019 891,018 6,801 6,801
78 1.60% 1.20% 4,482 4,482 2,318 2,318 886,537 886,537 6,801 6,801
79 1.60% 1.20% 4,495 4,495 2,306 2,306 882,043 882,043 6,801 6,801
80 1.60% 1.20% 4,507 4,507 2,293 2,293 877,536 877,535 6,801 6,801
81 1.60% 1.20% 4,520 4,520 2,280 2,280 873,016 873,015 6,801 6,801
82 1.60% 1.20% 4,533 4,533 2,268 2,268 868,483 868,482 6,801 6,801
83 1.60% 1.20% 4,545 4,545 2,255 2,255 863,937 863,937 6,801 6,801
84 1.60% 1.20% 4,558 4,558 2,242 2,242 859,378 859,378 6,801 6,801
85 1.60% 1.20% 4,571 4,571 2,229 2,229 854,807 854,807 6,801 6,801
86 1.60% 1.20% 4,584 4,584 2,217 2,217 850,222 850,222 6,801 6,801
87 1.60% 1.20% 4,596 4,596 2,203 2,203 845,626 845,626 6,801 6,801
88 1.60% 1.20% 4,610 4,610 2,191 2,191 841,016 841,016 6,801 6,801
89 1.60% 1.20% 4,622 4,622 2,178 2,178 836,393 836,392 6,801 6,801
90 1.60% 1.20% 4,637 4,637 2,165 2,165 831,757 831,756 6,801 6,801
91 1.60% 1.20% 4,650 4,650 2,151 2,151 827,107 827,107 6,801 6,801
92 1.60% 1.20% 4,662 4,662 2,139 2,139 822,445 822,445 6,801 6,801
93 1.60% 1.20% 4,676 4,676 2,125 2,125 817,770 817,770 6,801 6,801
94 1.60% 1.20% 4,689 4,689 2,112 2,112 813,081 813,081 6,801 6,801
95 1.60% 1.20% 4,701 4,701 2,098 2,098 808,379 808,378 6,801 6,801
96 1.60% 1.20% 4,715 4,715 2,086 2,086 803,665 803,664 6,801 6,801
97 1.60% 1.20% 4,729 4,729 2,073 2,073 798,936 798,935 6,801 6,801
98 1.60% 1.20% 4,742 4,742 2,058 2,058 794,194 794,193 6,801 6,801
99 1.60% 1.20% 4,756 4,756 2,045 2,045 789,438 789,438 6,801 6,801
100 1.60% 1.20% 4,769 4,769 2,032 2,032 784,670 784,669 6,801 6,801
101 1.60% 1.20% 4,783 4,783 2,018 2,018 779,887 779,887 6,801 6,801
102 1.60% 1.20% 4,795 4,795 2,005 2,005 775,092 775,091 6,801 6,801
103 1.60% 1.20% 4,809 4,809 1,991 1,991 770,282 770,282 6,801 6,801
104 1.60% 1.20% 4,824 4,824 1,977 1,977 765,459 765,458 6,801 6,801
105 1.60% 1.20% 4,837 4,837 1,964 1,964 760,622 760,622 6,801 6,801
106 1.60% 1.20% 4,850 4,850 1,950 1,950 755,772 755,772 6,801 6,801
107 1.60% 1.20% 4,865 4,865 1,937 1,937 750,909 750,908 6,801 6,801
108 1.60% 1.20% 4,878 4,878 1,923 1,923 746,031 746,030 6,801 6,801
109 1.60% 1.20% 4,892 4,892 1,909 1,909 741,139 741,138 6,801 6,801
110 1.60% 1.20% 4,905 4,905 1,895 1,895 736,232 736,232 6,801 6,801
111 1.60% 1.20% 4,920 4,920 1,881 1,881 731,314 731,313 6,801 6,801
112 1.60% 1.20% 4,934 4,934 1,867 1,867 726,380 726,379 6,801 6,801
113 1.60% 1.20% 4,947 4,947 1,854 1,854 721,432 721,432 6,801 6,801
114 1.60% 1.20% 4,961 4,961 1,839 1,839 716,472 716,471 6,801 6,801
115 1.60% 1.20% 4,976 4,976 1,825 1,825 711,496 711,495 6,801 6,801
116 1.60% 1.20% 4,989 4,989 1,810 1,810 706,506 706,505 6,801 6,801
117 1.60% 1.20% 5,004 5,004 1,797 1,797 701,502 701,501 6,801 6,801
118 1.60% 1.20% 5,018 5,018 1,783 1,783 696,485 696,484 6,801 6,801
119 1.60% 1.20% 5,033 5,033 1,768 1,768 691,452 691,451 6,801 6,801
120 1.60% 1.20% 5,046 5,046 1,754 1,754 686,404 686,404 6,801 6,801
121 1.60% 1.20% 5,061 5,061 1,739 1,739 681,345 681,344 6,801 6,801
122 1.60% 1.20% 5,076 5,076 1,725 1,725 676,268 676,267 6,801 6,801
123 1.60% 1.20% 5,089 5,089 1,712 1,712 671,179 671,178 6,801 6,801
124 1.60% 1.20% 5,105 5,105 1,696 1,696 666,074 666,073 6,801 6,801
125 1.60% 1.20% 5,119 5,119 1,682 1,682 660,955 660,955 6,801 6,801
126 1.60% 1.20% 5,133 5,133 1,667 1,667 655,822 655,821 6,801 6,801
127 1.60% 1.20% 5,148 5,148 1,653 1,653 650,674 650,673 6,801 6,801
128 1.60% 1.20% 5,162 5,162 1,639 1,639 645,512 645,511 6,801 6,801
129 1.60% 1.20% 5,178 5,178 1,623 1,623 640,334 640,334 6,801 6,801
130 1.60% 1.20% 5,192 5,192 1,609 1,609 635,142 635,142 6,801 6,801
131 1.60% 1.20% 5,207 5,207 1,593 1,593 629,936 629,935 6,801 6,801
132 1.60% 1.20% 5,222 5,222 1,579 1,579 624,714 624,714 6,801 6,801
133 1.60% 1.20% 5,237 5,237 1,564 1,564 619,478 619,477 6,801 6,801
134 1.60% 1.20% 5,252 5,252 1,549 1,549 614,226 614,226 6,801 6,801
135 1.60% 1.20% 5,267 5,267 1,535 1,535 608,960 608,959 6,801 6,801
136 1.60% 1.20% 5,282 5,282 1,519 1,519 603,678 603,677 6,801 6,801
137 1.60% 1.20% 5,297 5,297 1,505 1,505 598,382 598,382 6,801 6,801
138 1.60% 1.20% 5,312 5,312 1,489 1,489 593,070 593,070 6,801 6,801
139 1.60% 1.20% 5,327 5,327 1,475 1,475 587,743 587,742 6,801 6,801
140 1.60% 1.20% 5,341 5,341 1,458 1,458 582,401 582,401 6,801 6,801
141 1.60% 1.20% 5,358 5,358 1,444 1,444 577,044 577,043 6,801 6,801
142 1.60% 1.20% 5,372 5,372 1,428 1,428 571,672 571,671 6,801 6,801
143 1.60% 1.20% 5,388 5,388 1,412 1,412 566,283 566,283 6,801 6,801
144 1.60% 1.20% 5,403 5,403 1,398 1,398 560,881 560,880 6,801 6,801
145 1.60% 1.20% 5,419 5,419 1,382 1,382 555,461 555,461 6,801 6,801
146 1.60% 1.20% 5,434 5,434 1,367 1,367 550,028 550,027 6,801 6,801
147 1.60% 1.20% 5,450 5,450 1,351 1,351 544,578 544,577 6,801 6,801
148 1.60% 1.20% 5,466 5,466 1,336 1,336 539,112 539,111 6,801 6,801
149 1.60% 1.20% 5,481 5,481 1,320 1,320 533,632 533,631 6,801 6,801
150 1.60% 1.20% 5,497 5,497 1,304 1,304 528,135 528,135 6,801 6,801
151 1.60% 1.20% 5,511 5,511 1,288 1,288 522,623 522,622 6,801 6,801
152 1.60% 1.20% 5,528 5,528 1,273 1,273 517,095 517,094 6,801 6,801
153 1.60% 1.20% 5,544 5,544 1,256 1,256 511,551 511,550 6,801 6,801
154 1.60% 1.20% 5,560 5,560 1,241 1,241 505,990 505,990 6,801 6,801
155 1.60% 1.20% 5,575 5,575 1,224 1,224 500,415 500,414 6,801 6,801
156 1.60% 1.20% 5,592 5,592 1,209 1,209 494,824 494,823 6,801 6,801
157 1.60% 1.20% 5,607 5,607 1,193 1,193 489,216 489,215 6,801 6,801
158 1.60% 1.20% 5,624 5,624 1,177 1,177 483,592 483,591 6,801 6,801
159 1.60% 1.20% 5,640 5,640 1,161 1,161 477,952 477,953 6,801 6,801
160 1.60% 1.20% 1,865 1,865 1,145 1,145 476,088 476,088 3,009 3,009
161 1.60% 1.20% 1,868 1,868 1,141 1,141 474,220 474,220 3,009 3,009
162 1.60% 1.20% 1,873 1,873 1,136 1,136 472,347 472,347 3,009 3,009
163 1.60% 1.20% 1,877 1,877 1,132 1,132 470,470 470,470 3,009 3,009
164 1.60% 1.20% 1,881 1,881 1,128 1,128 468,589 468,589 3,009 3,009
165 1.60% 1.20% 1,885 1,885 1,124 1,124 466,703 466,703 3,009 3,009
166 1.60% 1.20% 1,890 1,890 1,119 1,119 464,814 464,814 3,009 3,009
167 1.60% 1.20% 1,894 1,894 1,115 1,115 462,921 462,921 3,009 3,009
168 1.60% 1.20% 1,899 1,899 1,111 1,111 461,022 461,022 3,009 3,009
169 1.60% 1.20% 1,902 1,902 1,107 1,107 459,120 459,120 3,009 3,009
170 1.60% 1.20% 1,907 1,907 1,102 1,102 457,213 457,213 3,009 3,009
171 1.60% 1.20% 1,911 1,911 1,098 1,098 455,302 455,302 3,009 3,009
172 1.60% 1.20% 1,916 1,916 1,093 1,093 453,386 453,386 3,009 3,009
173 1.60% 1.20% 1,920 1,920 1,090 1,090 451,466 451,466 3,009 3,009
174 1.60% 1.20% 1,925 1,925 1,085 1,085 449,542 449,542 3,009 3,009
175 1.60% 1.20% 1,928 1,928 1,081 1,081 447,613 447,613 3,009 3,009
176 1.60% 1.20% 1,933 1,933 1,076 1,076 445,681 445,681 3,009 3,009
177 1.60% 1.20% 1,937 1,937 1,072 1,072 443,743 443,743 3,009 3,009
178 1.60% 1.20% 1,942 1,942 1,067 1,067 441,802 441,802 3,009 3,009
179 1.60% 1.20% 1,946 1,946 1,062 1,062 439,855 439,855 3,009 3,009
180 1.60% 1.20% 1,951 1,951 1,058 1,058 437,904 437,904 3,009 3,009
181 1.60% 1.20% 6,782 6,796 1,083 1,053 431,122 431,108 7,864 7,849
182 1.60% 1.20% 6,798 6,812 1,066 1,037 424,324 424,296 7,864 7,849
183 1.60% 1.20% 6,815 6,828 1,050 1,021 417,509 417,469 7,864 7,849
184 1.60% 1.20% 6,831 6,844 1,033 1,005 410,677 410,624 7,864 7,849
185 1.60% 1.20% 6,849 6,861 1,017 989 403,829 403,764 7,864 7,849
186 1.60% 1.20% 6,865 6,877 999 973 396,964 396,887 7,864 7,849
187 1.60% 1.20% 6,882 6,893 983 956 390,082 389,994 7,864 7,849
188 1.60% 1.20% 6,899 6,910 966 940 383,183 383,085 7,864 7,849
189 1.60% 1.20% 6,916 6,926 949 923 376,268 376,159 7,864 7,849
190 1.60% 1.20% 6,932 6,942 932 907 369,336 369,217 7,864 7,849
191 1.60% 1.20% 6,949 6,959 915 890 362,386 362,258 7,864 7,849
192 1.60% 1.20% 6,966 6,975 898 874 355,419 355,282 7,864 7,849
193 1.60% 1.20% 6,983 6,992 881 857 348,436 348,290 7,864 7,849
194 1.60% 1.20% 7,001 7,009 864 841 341,436 341,282 7,864 7,849
195 1.60% 1.20% 7,018 7,025 847 824 334,418 334,257 7,864 7,849
196 1.60% 1.20% 7,035 7,042 829 807 327,383 327,215 7,864 7,849
197 1.60% 1.20% 7,053 7,059 813 791 320,331 320,156 7,864 7,849
198 1.60% 1.20% 7,069 7,075 795 774 313,262 313,081 7,864 7,849
199 1.60% 1.20% 7,087 7,092 778 757 306,174 305,987 7,864 7,849
200 1.60% 1.20% 7,104 7,109 760 740 299,070 298,878 7,864 7,849
201 1.60% 1.20% 7,122 7,127 743 723 291,948 291,751 7,864 7,849
202 1.60% 1.20% 7,139 7,144 725 706 284,808 284,607 7,864 7,849
203 1.60% 1.20% 7,157 7,161 707 688 277,651 277,447 7,864 7,849
204 1.60% 1.20% 7,175 7,178 690 671 270,477 270,269 7,864 7,849
205 1.60% 1.20% 7,192 7,195 672 654 263,285 263,074 7,864 7,849
206 1.60% 1.20% 7,210 7,212 655 637 256,075 255,862 7,864 7,849
207 1.60% 1.20% 7,227 7,229 637 620 248,847 248,632 7,864 7,849
208 1.60% 1.20% 7,246 7,247 619 603 241,601 241,385 7,864 7,849
209 1.60% 1.20% 7,264 7,265 602 586 234,338 234,120 7,864 7,849
210 1.60% 1.20% 7,281 7,282 583 567 227,056 226,838 7,864 7,849
211 1.60% 1.20% 7,299 7,299 565 550 219,757 219,539 7,864 7,849
212 1.60% 1.20% 7,318 7,317 547 532 212,440 212,222 7,864 7,849
213 1.60% 1.20% 7,335 7,334 529 515 205,103 204,887 7,864 7,849
214 1.60% 1.20% 7,354 7,353 511 498 197,750 197,535 7,864 7,849
215 1.60% 1.20% 7,372 7,370 493 480 190,378 190,165 7,864 7,849
216 1.60% 1.20% 7,390 7,388 474 461 182,987 182,777 7,864 7,849
217 1.60% 1.20% 7,408 7,405 456 444 175,579 175,372 7,864 7,849
218 1.60% 1.20% 7,427 7,423 438 426 168,152 167,948 7,864 7,849
219 1.60% 1.20% 7,446 7,442 419 408 160,707 160,507 7,864 7,849
220 1.60% 1.20% 7,464 7,460 401 390 153,243 153,047 7,864 7,849
221 1.60% 1.20% 7,482 7,477 382 372 145,761 145,570 7,864 7,849
222 1.60% 1.20% 7,501 7,495 364 354 138,260 138,075 7,864 7,849
223 1.60% 1.20% 7,519 7,514 345 336 130,740 130,561 7,864 7,849
224 1.60% 1.20% 7,538 7,532 326 317 123,202 123,030 7,864 7,849
225 1.60% 1.20% 7,557 7,550 307 299 115,645 115,479 7,864 7,849
226 1.60% 1.20% 7,576 7,568 289 281 108,068 107,910 7,864 7,849
227 1.60% 1.20% 7,595 7,587 270 263 100,474 100,324 7,864 7,849
228 1.60% 1.20% 7,613 7,605 251 244 92,860 92,719 7,864 7,849
229 1.60% 1.20% 7,632 7,623 232 226 85,227 85,094 7,864 7,849
230 1.60% 1.20% 7,652 7,642 213 208 77,576 77,453 7,864 7,849
231 1.60% 1.20% 7,671 7,661 194 188 69,906 69,792 7,864 7,849
232 1.60% 1.20% 7,690 7,679 175 170 62,216 62,113 7,864 7,849
233 1.60% 1.20% 7,709 7,698 156 152 54,506 54,415 7,864 7,849
234 1.60% 1.20% 7,728 7,717 136 133 46,778 46,698 7,864 7,849
235 1.60% 1.20% 7,748 7,736 117 114 39,030 38,962 7,864 7,849
236 1.60% 1.20% 7,767 7,754 97 95 31,263 31,207 7,864 7,849
237 1.60% 1.20% 7,787 7,774 79 76 23,477 23,435 7,864 7,849
238 1.60% 1.20% 7,806 7,792 59 57 15,670 15,641 7,864 7,849
239 1.60% 1.20% 7,826 7,812 39 38 7,846 7,831 7,864 7,849
240 1.60% 1.20% 7,846 7,831 20 19 0 0 7,864 7,849
סכום 1,247,685 1,197,687 419,112 418,197 1,666,796 1,665,897